नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी !!! सूचना मिति २०८०।४।२५ देखि ३२ गते सक्क सचांलन भएको डिप्लोमा तह कृषि (बाली बिज्ञान) तेस्रो सेमष्टरको प्रि बोर्ड परिक्षाको नतिजा प्रकाशन भएको जानकारी गराउदछु ।

Basu Higher Secondary School

Latest News